Referencie

Bratislava, Odbojárov 2021
Búranie pôvodných povrchov a výstavba
hracej steny. Oprava vonkajších omietok
múrov a stien. Výstavba chodníka.
Popis stavebných prác:
Búracie, zemné a rekonštrukčné práce. Výstuž základových dosiek. Debnenie a výstuž základových a nadzákladových múrov. Murovanie nosnýc stien. Výrub stromov a vytrhanie koreňov.
Pokládka betónovej zámkovej dlažby. Oprava
vonkajších omietok stien.
Bratislava, RD 2021
Výstavba bazénu, terasy, zámkovej dlažby
a oplotenia
Popis stavebných prác:
Zemné práce, betonáž základových dosiek, debnenie a výstuž stien základových dosiek.
Pokládka terasy z drevoplastových dosiek
a pokládka betónovej zámkovej dlažby.
Výstavba oplotenia z poplastovaného pletiva
a bránky RAL 6005.
Bratislava, BD 2021
Rekonštrukcia spevnených plôch
Popis stavebných prác:
Zemné, búracie práce a demontáž pôvodných brán a bránok. Debnenie a výstuž základových dosiek, nadzákladových múrov, doskových stropov a nosníkov a schodiskových stupňov. Pokládka zámkovej betónovej dlažby.
Bratislava, Staré Grunty 2021
Oprava oporných múrikov od
Najjednoduchších tvarov až po zalomené
múriky a časť múrikov aj s kvetináčmi
Popis stavebných prác:
Odstránenie na jestvujúcich oporných múrikoch povrchové a vnútorné vady a kazy pre dosiahnutie komplexne nového reprezentačného vzhľadu zodpovedajúceho
významu hlavnej pešej komunikácie.
Borinka RD 2021
Výstavba oporných múrov, základovej dosky pod altánok, výroba a dodanie brány a bránky
Popis stavebných prác:
Výstavba betónových základov pre oplotenie a oporné múry. Výstavba oporného múru z DT tvárnic a oporného múru z gabiónových košov plnených kamenivom.
Výroba a dodanie brány a bránky. Výstavba základovej dosky pod budúci altánok s pripojením
na komunikáciu (voda, elektrina, kanalizácia).
Jarovce, RD 2021
Dokončovacie exteriérové práce
Popis stavebných prác:
Zemné, výkopové práce a úprava terénu. Debnenie a výstuž základových pásov. Výstavba oplotenia z DT tvárnic. Pokládka terasy z WPC dosiek, betónovej zámkovej dlažby, zátravňovacích dlaždíc a osadenie obrubníkov. Kladenie kobercového trávnika so závlahovým systémom. Výroba a dodanie manuálnych brán a manuálnej otváravej bránky.
Borinka 2 RD 2021
Výstavba oplotenia, parkovacej plochy,
oporného múru a terás
Popis stavebných prác:
Zemnéa výkopové práce, debnenie stien a výstuž
základových
pásov, umiestnenie kokosovej siete
a rozprestretie ornice do roviny, výstavba
oplotenia z betónových tvárnic, pokládka
zámkovej betónovej dlažby, parkových
obrubníkov a terasy z WPC dosiek.
KONTAKTUJTE NÁS
Poloha
Račianska 9705/96
831 54 Bratislava
IČO: 52157164
DIČ: 2120915808
IČ DPH: SK2120915808
Kancelária/
Korešpondenčná adresa:
PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 9959/40
831 06 Bratislava